REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI “ #ExperientaMH – iunie 2017”

0
2483
Experienta MH

Organizatorul concursului este societatea BURDA ROMANIA SRL, persoană juridică română cu sediul social în Municipiul București, Bulevardul Decebal nr. 25-29, etaj 3, sector 3, înregistrată în Registrul Comertului cu nr.J40/25628/1994, având CUI 6646770, cont bancar IBAN RO 20 BACX 0000 0003 7186 1000 deschis la UNICREDIT Bank sucursala Grigore Mora, reprezentată prin Dl. Apostoloiu Sandrin în calitate de Director General

Concursul este organizat pe site-ul  www.mensheath.ro.

Participanţii la concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile regulamentului oficial al concursului, potrivit celor menţionate mai jos (denumit în continuare Regulament Oficial).

Regulamentul Oficial este întocmit şi este disponibil în mod gratuit pe site-ul www.menshealth.ro.

De asemenea, Regulamentul va fi disponibil în copie, în mod gratuit, oricărei persoane interesate, printr-o solicitare scrisă, trimisă la adresa:

Bucureşti, Bulevardul Decebal nr. 25-29, etaj 3, sector 3, Bucureşti, în atenţia departamentului de relatii cu cititorii sau pe mail la [email protected].

Organizatorul işi rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul Oficial, urmând ca astfel de modificari sa intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a acestor modificări/schimbări pe site-ul mariclaire.ro.

 1. DREPTUL DE PARTICIPARE

Concursul este organizat şi se desfăşoară pe întreg teritoriul României.

La acest concurs pot participa persoane cu vârsta peste 18 ani, cu rezidenţa în România.

Înscrierea la concurs a participanţilor atrage acceptarea implicită, necondiţionată şi fără rezerve, de către aceştia a prezentului regulament, considerându-se drept reale, corecte şi complete toate datele furnizate de participanţi.

În cazul descoperirii oricaror neconcordanţe între datele furnizate organizatorului (de către oricare dintre participanţi) şi realitate, respectiva participare se invalidează fără a fi necesară îndeplinirea vreunei formalităţi în acest sens.

Nu au dreptul de a participa la acest concurs angajaţii organizatorului, precum si rudele angajaţilor organizatorului până la gradul 4.

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

Înscrierea se va face în perioada 22.05.2017-31.05.2017.

Orice încercare de înscriere după această dată nu va fi luată în considerare.

Câștigătorul va fi anunțat în data de 01.05.2017, prin postare publică pe site-ul  www.menshealth.ro a numelui întreg al acestuia și telefonic.

 1. MECANISMUL CONCURSULUI

Pentru a se înscrie în campanie, participantii trebuie, sa isi înscrie datele în formularul din pagina de concurs de pe site-ul www.menshealth.ro.

Pentru detalii despre campanie, regulament sau alte informaţii intră pe site-ul www.menshealth.ro sau poti trimite un e-mail la urmatoarea adresa: [email protected]

 1. DESEMNAREA CAŞTIGĂTORILOR

După validarea condițiilor de înscriere, dupa incheierea perioadei de inscriere, în data de 1 iunie 2017, va fi desemnat un castigator prin intermediul aplicatiei random.org. 

Numele persoanei selectate va fi publicat pe site-ul www.menshealth.ro. Aceasta va fi contactata telefonic sau prin email si va fi anuntată că a caștigat premiul oferit în cadrul campaniei « #ExperientaMH – iunie 2017»

PREMII

Premiiul acordat in cadrul campaniei constă într-o invitatie  la summit-ul Dimi Instructor Summit 2017, în datele de 3-4 iunie, la Stejarii Country Club.

PUNEREA ÎN POSESIE A BENEFICIULUI

Nu este posibilă acordarea contravalorii premiilor în bani.

 1. INFORMAREA PARTICIPANŢILOR

Prezentul Regulament stă la dispoziţia oricărei persoane sau autorităţi interesate, fiind publicat pe www.menshealth.ro.  Participarea la concurs implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

 1. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Organizatorul concursului se obligă să respecte drepturile tuturor participanţilor, în conformitate cu prevederile legale privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Prin simpla participare la acest concurs, participanţii sunt de acord ca datele lor de identitate să intre în baza de date a organizatorului ,sa fie prelucrate şi folosite în viitor pentru a transmite prin poşta, telefon, SMS, noi oferte, invitaţia de a participa la promoţii, mesaje publicitare şi de marketing.

Organizatorul se obligă să prelucreze datele cu caracter personal ale Participanţilor la campanie, în scopul derulării campaniei şi în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, completată şi modificată.

Participanţii la Concurs, în calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi:

 1. a)  dreptul la informare (art.12) – potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a obţine informaţii cu privire la identitatea operatorului, a scopului în care se face prelucrarea datelor, precum şi orice alte informaţii suplimentare impuse de lege
 2. b) dreptul de acces la date (art.13) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obţine de la Organizator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către Organizator
 3. c) dreptul de intervenţie asupra datelor (art.14) – potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a obţine de la Organizator, la cerere şi în mod gratuit: a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conform legii, în special a datelor incomplete sau inexacte; b) după caz, transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conformă legii; c) realizarea notificarii catre terţe persoane cărora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operaţiuni efectuate conform lit. a) şi b), dacă o asemenea notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţa de interesul legitim care ar putea fi lezat
 4. d) dreptul de opoziţie (art. 15) – potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca datele care o vizează şi fac obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare
 5. e) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) – potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a cere şi de a obţine: a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitaţii sale, precum şi competenţa profesională, credibilitatea, comportamentul sau alte asemenea aspecte b) reevaluarea oricarei alte decizii luate în privinţa sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrari de date care întruneşte condiţiile prevazute la lit a)
 6. f) dreptul de a se adresa justiţiei (art.18) – potrivit căruia persoana vizata se poate adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de Legea 677/2001, făra a se aduce atingere posibilitaţii de a se adresa cu plângere autoritaţii de supraveghere.

La cererea oricarui participant Organizatorul va asigura acestora exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participanţii la campanie vor trimite Organizatorului pe adresa  Burda România, Bd Decebal, nr 25- 29, Olympia Tower, et. 3, sector 3,, Bucuresti, în atentia „Departamentului Marketing”, o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată.

 1. DISPOZITII FINALE

Participanţii la acest Concurs sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament. Orice nerespectare a regulamentului de Concurs duce la anularea automată a câştigurilor.

Prin acceptarea premiului câştigat, participanţii sunt de acord ca numele, adresa şi fotografia lor sa fie făcute publice şi folosite în scopuri publicitare de către organizator şi partenerii acestuia, în diverse materiale tipărite, audio sau video, precum şi în mediul on-line.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament cu condiţia de a afişa respectivele modificări pe site. Modificarea îşi produce efectele de la data publicării informaţiilor care o anunţă şi afişării lor pe pagina de internet menţionată anterior.

Eventualele reclamaţii legate de derularea concursului se vor putea trimite pe urmatoarea adresă: Burda Romania, Bd Decebal, nr 25- 29, Olympia Tower, et. 3, sector 3, Bucureşti, Departament Marketing, pană la data la care acest regulament produce efecte. După aceasă  dată, Organizatorul nu va mai lua în consideraţie nici o contestaţie.

 1. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecatoreşti române competente de la sediul Organizatorului.

 1. FORŢA MAJORĂ

În sensul prezentului Regulament, Forţa Majoră înseamnă orice eveniment imprevizibil, inevitabil şi mai presus de controlul Părţilor, care a survenit după publicarea prezentului Regulament şi care a împiedicat ori a întârziat îndeplinirea în totalitate sau în parte a prevederilor stipulate în acesta. În cazul în care circumstanţele de Forţă Majora se extind pe o perioadă mai mare de 6 (şase) luni consecutive, societatea este exonerată de toate obligaţiile asumate prin prezentul regulament.

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here