Regulament

0
257

REGULAMENTUL CAMPANIEI “Men’s Health Cover Model Competition”
organizata de S.C. SANOMA HEARST ROMANIA S.R.L.
(perioada: 01 septembrie 2012 – 28 februarie 2013)

 

Art. 1 – Organizatorul

1.1. Organizatorul campaniei promotionale cu premii “Men’s Health Cover Model Competition” (denumita in continuare „Competitia”) este S.C. SANOMA HEARST ROMANIA S.R.L. („Organizatorul”), societate comerciala inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul in Bucuresti, Str. Buzesti nr. 85, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/2509/1999, cod fiscal RO 11570015, cont bancar RO37ABNA4100000000023000 deschis la ABN AMRO WTC, reprezentată de Elizabeth Loesberg, in calitate de Director General, avand numar de operator de date personale 310.
1.2. Competitia se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii.
1.3. Prin participarea la aceasta competitie se prezuma cunoasterea regulamentului si acordul Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

 

Art. 2 – Durata si locul de desfasurare a Competitiei

2.1. Competitia este organizata si desfasurata pe intreg teritoriul Romaniei.
2.2. Competitia va incepe pe data de 01 septembrie 2012 si va dura pana la 28 februarie 2013.

 

Art. 3 – Regulamentul oficial al Competitiei

3.1. Regulamentul oficial al Competitiei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a Competitiei, in oricare dintre urmatoarele modalitati:
• in format electronic, prin accesarea website-ului covermodel.menshealth.ro,
• in urma unei solicitari scrise trimise la adresa Organizatorului din Bucuresti, Str. Buzesti nr. 85, sector 1.
3.2. Potrivit liberei decizii a Organizatorului Competitia poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
3.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea Competitiei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre public prin publicarea pe website-ul covermodel.menshealth.ro
.

 

Art. 4 – Dreptul de participare

4.1. Se pot inscrie in vederea participarii la Competitie numai persoanele fizice („Participantii”) cu domiciliul sau resedinta in Romania si care, la data inscrierii, au implinit varsta de 18 ani.
4.2. Nu pot participa la Competitie urmatoarele categorii de persoane:
• angajatii companiei SANOMA HEARST ROMANIA S.R.L. si ai distribuitorilor acesteia
• persoanele implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea Competitiei.
De asemenea, rudele angajatilor mentionati mai sus (respectiv copii/parinti, frati/surori, sot/sotie) nu au dreptul de a participa la Competitie.

 

Art. 5 – Premiile Competitiei

5.1. In cadrul Competitiei pot fi acordate, conform mecanismului descris la Art. 6 de mai jos, urmatorul premiu:
Natura premiului: 
Sesiune foto pentru coperta numarului din Ianuarie – Februarie 2013 al revistei Men’s Health
Cantitate totala [buc] 1
Total valoare neta (fara TVA) [EURO] …

5.2. Valoarea neta totala a premiilor ce pot fi oferite in cadrul Competitiei este de ………….. RON (fara TVA). La aceasta se va adauga impozitul pe venit datorat.
5.3. Daca Organizatorul nu decide in mod expres altfel, niciunul dintre premiile Competitiei nu poate fi inlocuit cu contravaloarea in bani a acestuia ori cu un alt bun sau serviciu si nici nu poate face obiectul unei instrainari.

 

Art. 6 – Mecanismul desfasurarii Competitiei

6.1. Conditii privind inscrierea valabila in Competitie
6.1.1. Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Competitie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
(1) Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;
(2) Participantul se va inscrie la Competitie exclusiv prin transmiterea a uneia sau mai multor poze, alaturi de o scurta descriere;
(3) Inscrierea se va face exclusiv in perioada Competitiei mentionata la Art. 2 de mai sus;

6.2. Modalitatile de inscriere in Competitie
6.2.1. Participantii se pot inscrie in Competitie oricand, incepand cu data de 01 septembrie 2012 (ora 00:00:01) si pana la data de 14 octombrie 2012 (ora 23:59:59).
Participantii vor trimite poze online si vor completarea un formular de inscriere disponibil la accesarea website-ului covermodel.menshealth.ro. Acest formular va fi completat de catre Participant prin indicarea obligatorie a urmatoarelor informatii:
-nume
-prenume
-varsta
-telefon
-email
-descrierea participantului
6.2.2. Organizatorul va genera automat, in sistem electronic, un cont („Contul”) aferent fiecarui participant inscris. Acest Cont va cumula toate voturile inregistrare pentru fiecare poza postata de participanti.
6.2.3. Un Participant poate inscrie in concurs maxim 3 poze.
6.2.4. Nu vor fi luate in considerare mesajele de inscriere transmise in urmatoarele conditii:
(1) Daca acestea sunt transmise in afara perioadei Competitiei
(2) Daca acestea au fost efectuate prin tentative de frauda sau prin oricare alte modalitati si/sau echipamente electronice si/sau software decat cele indicate de catre Organizator, ori au fost efectuate cu nerespectarea oricareia dintre conditiile si termenii Regulamentului.
(3) Daca, din motivele de frauda, contul Participantului a fost blocat anterior momentului transmiterii pozelor.
6.2.5.  Conditii de participare in cadrul Competitiei online desfasurate pe website-ul covermodel.menshealth.ro
– sa intre pe covermodel.menshealth.ro si sa uploadese poze in perioada 01 septembrie – 14 octombrie 2012; introducerea pozelor se face in sectiunea „Participa la Competitie!”
– sa voteze pozele favoritilor in intervalul 15 octombrie -31 octombrie 2012
6.2.6. In data de 01 noiembrie 2012 se vor selecta primii 15 finalisti. Acestia vor fi primii 15 participanti care au acumulat cel mai mare numar de voturi, in ordine descrescatoare.
6.2.7. In data de 05 noiembrie 2012 se va organiza un juriu. Membrii juriului vor selecta 5 participanti dintre cei 15 finalisti, care vor fi trece in urmatoarea etapa.
6.2.8. Cei 5 noi finalisti vor intra intr-un program de 10 zile de fitness, stil si sesiuni foto. Programul se va desfasura intre 6 – 15 noiembrie 2012.
6.2.9. Incepand cu data de 16 noiembrie si pana pe 3 decembrie 2012, ora 11:59 p.m., cei 5 noi finalisti vor putea fi votati pe pagina covermodel.menshealth.ro

6.3. Desemnarea castigatorilor
Premiul descris la Art 5 se va acorda in functie de voturile acumulate pe facebook pe pagina dedicata competitiei www.facebook.com/menshealth.romania intre 16-30 noiembrie 2012.

Castigatorul va fi contactat telefonic la numarul de telefon mobil folosit la inscrierea in competitie in intervalul orar 09:00 – 18:00 in data de 4 decembrie 2012.
Anuntarea castigatorului se va realiza prin publicarea pe website covermodel.menshealth.ro pe data de 3 decembrie 2012.
In luna decembrie 2012 va avea loc sesiunea foto la care va participa marele castigatorul.
Poza acestuia va aparea pe coperta editiei de Ianuarie/Februarie 2013 a revistei Men’s Health.

 

Art. 7 – Taxe si impozite

Organizatorul se obliga sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate castigatorilor cu cetatenie romana in conformitate cu prevederile art. 77 alin (4) din Codul Fiscal aprobat prin legea 571 din 22/12/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

 

Art 8 – Limitarea raspunderii

8.1. Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii.
8.2. Organizatorii Campaniei promotionale „Men’s Health Cover Model Competition” nu vor avea nicio raspundere si nu vor putea fi implicati in niciun litigiu legat de inscrierea la competitie a participantilor.
Participantul isi asuma raspunderea cu privire la dezvaluirea catre public a respectivelor poze, precum si pentru respectarea tuturor prevederilor legale privind dreptul de autor aferent pozelor transmise. Toate fisierele incarcate de participanti vor fi postate pe site-ul covermodel.menshealth.ro, intr-o sectiune special dedicata acestei campanii.
8.3. Nu vor fi luate in considerare si nici nu vor fi publicate fisierele care nu respecta conditiile impuse de lege (sa nu fie materiale ilegale, periculoase, malitioase, calomniatoare, obscene, pornografice sau vulgare, defaimatoare, rasiste sau xenophobe, materiale ce constituie o incalcare flagranta a dreptului de autor si nici materiale care ar putea fi considerate ca instigare la acte penale sau ilegale).
8.4. Organizatorul nu este responsabil pentru faptul ca terte parti pot utiliza informatii pe care participantii la Campanie le posteaza sau le fac disponibile in spatiile dedicate Campaniei. De asemenea, participantii isi asuma intreaga raspundere civila si penala pentru informatiile pe care le transmit sau le publica in spatiile dedicate Campaniei pe site-ul covermodel.menshealth.ro. Participantii sunt in intregime responsabili de continutul imaginilor, textelor si informatiilor postate sau introduse pe site sau transmise altor membri.
8.5. Participantii sunt de acord si se obliga sa nu foloseasca serviciile site-ului pentru a instiga la incalcarea legislatiei romanesti. In acelasi timp, participantii sunt de acord si se obliga sa nu ofere informatii cu scopul de a sprijini activitati ilegale.
8.6. Organizatorul isi rezerva dreptul de a descalifica / exclude din concurs materialele transmise de participanti si care nu respecta conditiile mentionate anterior.
8.7. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:
     1. inscrierea online pe un alt site decat covermodel.menshealth.ro, ce ar duce la neprimirea acestora de catre Organizator;
     2. inregistrarile online trimise in afara perioadei Competitiei mentionate mai sus;
     3. Inscrierile online care nu contin toate campurile obligatorii
     4. Situatiile in care mai multe persoane revendica aceeasi poza.
     5. Nicio eroare in datele furnizate de catre participanti; acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare acesta nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului, la imposibilitatea identificarii unui castigator, imposibilitatea inscrierii in Competitie din cauza ilizibilitatii datelor personal, codului inscris;
     6. Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului dorit
     7. Pierderea de catre participant a datelor de logare, blocarea adresei de e-mail a participantului sau alte defectiuni ale altor mecanisme decat ale siteului, implicate in procesul de reamintire a parolei si userului.
     8. Erori cauzate de folosirea incorecta a computerului personal de catre participant (intreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea vointa a tehnologiei de catre participant in scopul de a manipula rezultatele Competitiaui).
     9. Erori cauzate de folosirea altor tehnologii decate cele recomandate de Organizator. Tehnologiile recomandate: Browser internet (Internet Explorer vers. minima 6, Mozilla versiunea minima 3, Opera 9), Sistem de operare minim Windows 2000.
    10. Situatiile in care anumite persoane inscrise in concurs sunt in incapacitate de a participa partial sau integral la competitie, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita.
     Aceste circumstante se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor paginii web, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea competitiei. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet si/sau functionarea defectuoasa a e-mail-ului, fie in cazul Organizatorului, fie in cazul participantului, cauzata de probleme tehnice si/sau de trafic intens pe Internet, in general, sau pe pagina web, in special, sau de ambele tipuri de probleme.
     Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/sau datelor stocate ale participantilor sau ale unor terti, in urma participarii la competitie. Aceste circumstante pot, de asemenea, sa se datoreze unor schimbari de legislatie care sa influenteze derularea si implementarea competitiei (precum deciziile adoptate de autoritatile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare), castigurile obtinute in urma competitiei, valoarea acestora, functia acestora, conditiile de acordare a acestora si/sau distribuirea acestora.
     Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al competitiei sau a altor schimbari legate de implementarea competitiei. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta regulile competitiei sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa competitiei. Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia organizatorului toate datele de contact relevante, (numele, prenumele, adresa si numarul de telefon mobil).


Art. 9 – Prelucrarea datelor personale

 

9.1. Prin inscrierea si participarea la Competitie, Participantii declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si sunt de acord ca datele lor personale sa intre in baza de date a S.C. SANOMA HEARST ROMANIA S.R.L., sa fie prelucrate si utilizate de acesta (personal ori prin imputernicit) in scopuri precum: inmanarea premiilor castigatorilor, inregistrarea si validarea castigatorilor Campaniei promotionale, realizarea de rapoarte statistice cu privire la consumatori, activitati de marketing direct precum informarea persoanelor incluse in baza de date a S.C. SANOMA HEARST ROMANIA S.R.L. prin diverse mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare permise prin lege) cu privire la alte actiuni desfasurate in viitor de catre Organizator, trimiterea catre participant de diverse materiale publicitare, informative si/sau obiecte promotionale si/sau mostre. SANOMA HEARST ROMANIA S.R.L. este inregistrat ca operator de date cu caracter personal nr. 310 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si a operatorului sau de Marketing Direct, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date ("Legea 677/2001"). Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia imputernicitilor sai. Prin inscrierea la aceasta Campanie promotionala, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial si sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele si localitatea de resedinta sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati. La cererea scrisa, semnata si datata a persoanei respective, adresata Departamentului Relatii Consumatori, Str Buzesti, nr 85, municipiul Bucuresti, sector 1, o data pe an, in mod gratuit, S.C. SANOMA HEARST ROMANIA S.R.L. va confirma utilizarea datelor care o privesc sau va inceta orice prelucrare a acestora. De asemenea, S.C SANOMA HEARST ROMANIA S.R.L. va rectifica, actualiza, bloca, sterge sau transforma in date anonime pe toate acelea a caror folosire nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001. Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677 /2001, privind protectia datelor personale ale Participantilor stocate pe durata Competitiei si ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor la Competitie si sa le utilizeze conform legislatiei in vigoare.
Participantilor la Concurs le sunt garantate drepturile prevazute de Legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter parsonal si libera circulatie a acestor date si in special cele cu privire la:
dreptul de acces la date potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator.
dreptul de opozitie potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa fac obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.
dreptul de interventie asupra datelor potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat. La cererea expresa a oricaruia dintre Participanti, Organizatorul va asigura acestuia exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute la Art.9. de mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii inscrisi la Competitie vor trimite Organizatorului pe adresa Departamentului Relatii Consumatori, Str Buzesti, nr 85, municipiul Bucuresti, sector 1, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.
Organizatorul se obliga de asemenea sa respecte toate prevederile Legii nr. 677/2001, privind protectia datelor personale stocate atat pe durata desfasurarii Competitiei, cat si ulterior incheierii acesteia pe o durata nelimitata de timp si, daca este cazul, sa notifice catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal orice cu privire la colectarile si prelucrarile de date cu caracter personal realizate in legatura cu inscrierea si participarea la Competitie.
Organizatorul se obliga ca la prima comunicare in scris pe care o va avea cu persoanele din baza de date astfel creata, sa aduca acestora la cunostinta drepturile conform Legii 677/2001.

 

Art. 10 – Incetarea / Intreruperea Competitiei. Forta majora

 

10.1. Competitia poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Competitiei.
10.2. Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.
10.3. Competitia mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Art. 3.4 de mai sus.

 

Art. 11 – Litigii

11.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Competitiei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti.
11.2. Eventualele reclamatii legate de derularea Competitiei se pot trimite pe adresa Organizatorului in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data anuntarii publice a castigatorilor. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.

 

Art. 12 – Alte Clauze

12.1. Deciziile Organizatorului privind Competitia sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.
12.2. Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.
12.3. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Competitiei.
 

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here